V5 - دهون العود الفاخرة دهون العود الفاخرة

دهون العود الفاخرةV5

V4 - دهون العود الترف دهون العود الترف

دهون العود الترفV4

S1 - دهون العود الخاص دهون العود الخاص

دهون العود الخاصS1

K1 - دهون العود شكل مثلث لهدية (الدهون) دهون العود شكل مثلث لهدية (الدهون)

دهون العود شكل مثلث لهدية (الدهون)K1